Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 8web netker Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az arbolt.hu Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett termékeket Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg.

A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. Szolgáltató adatai

Név 8web netker Kft.
Weboldal https://8web.hu
Cégjegyzékszám 01-09-942695
Székhely 1117 Budapest, Erőmű utca 4. 2. em. 1.
Adószám 22767613-2-43
E-mail info@8web.hu
Bankszámlaszám Magnet Bank 16200144-18538562

2. Általános tudnivalók

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megvásárlása elektronikus úton leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Ügyfél az adott szolgáltatás vásárlására vonatkozó ajánlatát a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az adatlap jellegének megfelő gombra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát, annak jellegétől függően:

  • egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát (a felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül)
  • , vagy a honlapon jelzi annak elfogadását (ily módon a szerződés a felek között ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül)

3. Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a szolgáltatásokat biztosítani.

Szolgáltató köteles a szolgáltatást a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően szolgáltatni.

A Szolgáltatónak lehetősége van indoklás nélkül megtagadni a szolgáltatások biztosítását.

Amennyiben Ügyfél a megrendelés során „egyedi ajánlatot kér”, és az ezt követő ajánlattételt és ajánlat elfogadást útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Szolgáltató által elfogadott ajánlat szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül.

4. Fizetési feltételek

A Szolgáltató az alapszolgáltatást (a termékek megjelenítése a nem fizetős terméklistában) ingyenesen biztosítja. Minden további szoláltatás, ahol nincs külön kiemelve, hogy ellenérték fejében szolgáltatja, szintén ingyenes.

Az Ügyfélnek a szolgáltatások ellenértékét banki átutalással kell megfizetnie. A közleményben szerepelnie kell a cég azonosítónak, ami a céges oldalon a jobb oldali menü tetején található meg belépés után.

Az Ügyfélnek a szolgáltatások ellenértékének díját előre kell megfizetnie, a Szolgáltatónál vezetett egyenlegére.

A Szolgáltató az átutalt összeget, az összeg megérkezésétől számított legfeljebb 72 órán belül átvezeti az Ügyfél egyenlegére.

Az Ügyfélnek az ellenérték fejében biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a pozitív egyenleg.

Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a szolgáltatást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.

A Szolgáltató az Ügyfél részére havi rendszereséggel elektronikus úton megküldött számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. A számla kiállítás feltétele, hogy az megelőző számla kiállítása óta eltelt időponttól számítva legalább 5000 Ft befizetés történjen az Ügyfél egyenlegére.

Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

Az Ügyfél részére kiállított számlák a Szolgáltató honlapján érhetők el bejelentkezés után.

Az Ügyfél a Szolgáltatónál vezetett egyenlegén lévő összeget visszaigényelheti. A visszaigénylést írott formában, e-mail-en, vagy postai levélben kell jelezni. Az összeg visszafizetése banki utalással történik, amelynek költségeit a Szolgáltató levonja a visszafizetett összegből.

A kattintás után fizetett szolgáltatások jellege okán, az Ügyfélnek negatív egyenlege is lehet a Szolgáltatónál. A kattintás után fizetett szolgáltatásoknál nem számít tartozásnak a kattintásért fizetett díjjal megegyező, vagy annál kisebb összeg. A negatív egyenleg kiegyenlítése a következő egyenleg feltöltésnél történik meg.

5. Ügyfél kötelezettségei

Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat.

Vételár megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a szolgáltatást. A Szolgáltató a fizetést az szolgáltatás, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

Az Ügyfél bármely szolgáltatás vásárlása esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített szolgáltatások körére és jellegére) jár. Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a szolgáltatás általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet.

6. Regisztráció

Céges Ügyfél, aki a termékeit szeretné megjeleníteni a honlapon, a bármely oldal alján megtalálható „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével regisztrálhat. A vásárlók a bal oldalsó menüben lévő "Vásárló fiók" menüpont alatt regisztrálhatnak. Az Ügyfélnek ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató). Továbba céges Ügyfélnek a számlázási adatokat és a megjelenítéshez szükséges alap adatokat. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.

Céges Ügyfélnek a regisztrációja, csak az adatok ellenőrzése után kerül aktiválásra.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

7. Megrendelés

A Honlapon szereplő szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

A Honlapon megjelenített szolgáltatások ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve.

Az egyes szolgáltatások megrendelésének feladására a Honlapon a céges regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott szolgáltatást annak oldalán, az ott részletezett módon veheti igénybe.

A Honlapról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8. Ajánlati kötöttség visszaigazolása

Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, a szolgáltatás oldalán visszaigazolja az Ügyfél részére.

A szolgáltatás a jellegétől függően késedelem nélkül, vagy a szoláltatás oldalán jelezt időpontnak megfelelően kerül aktiválásra.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát vesz észre a megadott adatok tekintetében, azt a szolgáltatás oldalán módosíthatja. A hibás adatokból származó költségek az Ügyfelet terhelik.

9. Felelősség

A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.

A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó magyarországi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató nem vállal felelőséget a Honlapon megjelenő hibákért, pontatlanságokért. A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, különös tekintettel a harmadik féltől származóak.

A Szolgáltató nem vállal felelőséget a szolgáltatásokban lévő esetleges hibákért.

10. Szellemi tulajdon

A Honlap, annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A Szolgáltató az Ügyfél által részére bocsájtott szöveget, képet, illetve bármely egyéb a szolgáltatások biztosításához szükséges digitális adatot szabadon megjeleníthet a Honlap felületén, eredeti, vagy módosított formában.

A Szolgáltató az Ügyfél által részére bocsájtott szöveget, képet, illetve bármely egyéb a szolgáltatás biztosításához szükséges digitális adatot szabadon megjeleníthet a honlapon, továbbá szabadon megoszthat harmadik féllel, amennyiben az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás biztosításához szükséges. A megosztott adatok köre, és a megosztás jellege a szolgáltatás oldalán részletesen megtalálható.

A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

Egyéb rerndedlkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Hatálybalépés dátuma: 2020. 09. 28.
8web netker Kft.

Ugrás az oldal tetejére